Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o zapłatę - na etapie polubownym, w sądzie, a także w postępowaniu egzekucyjnym.

Dochodzenie należności pieniężnych rozpoczyna się od pisemnego wezwania dłużnika do zapłaty. W przypadku bezskuteczności takiego działania sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego, celem uzyskania stosownego orzeczenia sądu. Gdy orzeczenie uzyska walor prawomocności, a dłużnik w dalszym ciągu dobrowolnie nie spełni świadczenia, rozpoczyna się etap postępowania egzekucyjnego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.